FTP account là gì? Cách tạo tài khoản FTP đơn giản nhanh chóng

No Comments

FTP account là gì?

Tài khoản giao thức truyền tệp (tài khoản FTP) là một loại tài khoản người dùng cho phép truyền tệp với máy chủ bằng cách sử dụng các dịch vụ FTP.

Đây là tài khoản được tạo cho tất cả người dùng FTP mới tìm kiếm các dịch vụ FTP. Nó được tạo ra và duy trì trên một máy chủ FTP.

Một tài khoản FTP bao gồm một máy chủ FTP, tên người dùng và mật khẩu, và hoạt động tương tự như một tài khoản người dùng chuẩn.

Một tài khoản FTP thường được liên kết với một trang thiết kế web, mạng và máy chủ FTP. Tài khoản FTP thường được tạo bởi máy chủ hoặc quản trị viên mạng để chỉ định các tài khoản riêng cho mỗi người dùng. Nó cung cấp các dịch vụ quản lý, nhận dạng và ủy quyền người dùng trên một máy chủ FTP. Đọc thêm VPS là gì?

Cách tạo tài khoản FTP đơn giản nhanh chóng

Hướng dẫn này giải thích làm thế nào để kết nối với tài khoản của bạn thông qua FTP. Để thiết lập một kết nối FTP, bạn cần một tài khoản FTP mà bạn có thể tải lên các tập tin của bạn. Bạn cũng có thể tạo các tài khoản FTP bổ sung cho người dùng khác.

Để thêm các tài khoản FTP mới, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ FTP Accounts từ phần Files của cPanel của bạn.

Trong phần Thêm tài khoản FTP của trang bạn nên điền vào tất cả các trường.

  • Đăng nhập – tên đăng nhập của tài khoản FTP mới. ” @ yourdomainname.com “, nơi yourdomainname.com là tên miền chính của tài khoản của bạn, sẽ được tự động thêm sau tên người dùng. Ví dụ nếu bạn nhập webico , tên người dùng đầy đủ sẽ là [email protected];
  • Mật khẩu – mật khẩu cho tài khoản FTP mới;
  • Mật khẩu (nhập lại) – cùng một mật khẩu từ trường ở trên;
  • Thư mục – thư mục mà tài khoản FTP mới sẽ có quyền truy cập. Lưu ý rằng tài khoản FTP cũng sẽ có quyền truy cập vào tất cả các thư mục con. Ví dụ, nếu bạn chọn public_html thư mục, tài khoản FTP mới sẽ có thể truy cập và chỉnh sửa tất cả các thư mục con bên trong nó – public_html / folder1, public_html / folder2 / folder3 , vv;
  • Hạn ngạch – hạn ngạch được phép cho người dùng FTP mới trong MB.

Khi bạn nhập tất cả các chi tiết cho tài khoản FTP mới, hãy nhấp vào nút Tạo Tài khoản FTP để tạo.

Một phần mới sẽ bật lên, xác nhận việc tạo thành công tài khoản FTP.

Cách chỉnh sửa và xóa các tài khoản FTP

Nếu bạn muốn thay đổi tài khoản FTP hoặc xoá hoàn toàn, bạn có thể thực hiện điều đó từ phần Tài khoản FTP trong trang công cụ.

Để thay đổi mật khẩu cho người dùng FTP hiện tại, nhấp vào liên kết Thay đổi mật khẩu bên cạnh mục nhập cho nó.

Một phần mới sẽ xuất hiện trong đó bạn nên gõ mật khẩu mới mong muốn cho người dùng FTP trong hai trường và sau đó nhấp vào nút Thay đổi mật khẩu để xác nhận thay đổi.

Bạn cũng có thể thay đổi hạn ngạch của người dùng hiện tại bằng cách nhấn vào liên kết Thay đổi hạn ngạch bên cạnh mục nhập cho người dùng trong công cụ.

Một phần mới sẽ xuất hiện, trong đó bạn có thể chỉ định hạn ngạch cho phép mới cho người dùng FTP. Nhấp vào nút Thay đổi hạn ngạch để áp dụng thay đổi.

Để xóa một tài khoản FTP hiện có, hãy nhấp vào liên kết Xóa bên cạnh mục nhập cho người dùng FTP.

Một phần mới sẽ xuất hiện trong đó bạn có thể chọn chỉ xóa tài khoản FTP hoặc tài khoản và tất cả các tệp tin bên trong thư mục được chỉ định của nó. Hãy cẩn thận khi chọn tùy chọn thích hợp để tránh xóa bất kỳ tệp nào trong trang web của bạn.

 

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts
No Comments
 

Leave a Comment